Αποποίηση ευθυνών
 1. Αποδοχή των Όρων μας: Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.elysiansuites.com, προβολή, πρόσβαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που δημιουργήθηκαν, συλλέχθηκαν, συγκεντρώθηκαν ή υποβλήθηκαν στο www.elysiansuites.com, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Υπηρεσίας. Εάν δεν θέλετε να δεσμευτείτε από τους Όρους μας, η μόνη επιλογή σας είναι να μην επισκέπτεστε, να προβάλετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τις υπηρεσίες της www.elysiansuites.com. Κατανοείτε, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι αυτοί οι Όροι αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και του www.elysiansuites.com και ότι η χρήση σας από το www.elysiansuites.com θα υποδηλώνει την οριστική αποδοχή της παρούσας συμφωνίας.
 2. Παροχή Υπηρεσιών: Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η www.elysiansuites.com έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, να βελτιώσει ή να διακόψει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση, ακόμα και αν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποτροπή της πρόσβασης σε οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε αυτήν. Επιπλέον, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι η www.elysiansuites.com δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες σε εσάς μέσω θυγατρικών ή συνδεδεμένων οντοτήτων.
 3. Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα: Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το www.elysiansuites.com ενδέχεται να περιέχει αποκλειστικές και εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διεθνείς συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας. Το www.elysiansuites.com σας εξουσιοδοτεί να βλέπετε και να δημιουργείτε ένα μόνο αντίγραφο των τμημάτων του περιεχομένου του για offline, προσωπική, μη εμπορική χρήση. Το περιεχόμενό μας δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την έγγραφη άδεια. Τυχόν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και λογότυπα τρίτων είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Τυχόν περαιτέρω δικαιώματα που δεν χορηγούνται ειδικά στο παρόν διατηρούνται.
 4. Υποβληθέν περιεχόμενο: Όταν υποβάλλετε περιεχόμενο στο www.elysiansuites.com χορηγείτε ταυτόχρονα τη www.elysiansuites.com μια αμετάκλητη, παγκόσμια άδεια χρήσης χωρίς δικαιώματα για τη δημοσίευση, προβολή, τροποποίηση, διανομή και κοινοποίηση του περιεχομένου σας σε όλο τον κόσμο. Επιβεβαιώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την απαιτούμενη εξουσιοδότηση για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας στη διεύθυνση www.elysiansuites.com.
 5. Τερματισμός της Συμφωνίας: Οι όροι της παρούσας συμφωνίας θα εξακολουθήσουν να ισχύουν διαρκώς έως ότου καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη χωρίς ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Όροι που θα συνεχίσουν να ισχύουν δεν θα επηρεαστούν από τη λήξη της παρούσας συμφωνίας.
 6. Αποποίηση ευθυνών: Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η χρήση του www.elysiansuites.com είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και ότι οι υπηρεσίες μας παρέχονται “όπως είναι” και “όπως είναι διαθέσιμες”. Το www.elysiansuites.com δεν παρέχει ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις, εγκρίσεις ή παραστάσεις σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας, των πληροφοριών, του περιεχομένου, των υλικών ή των προϊόντων www.elysiansuites.com. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίαση και εγγυήσεις ότι η πρόσβαση ή η χρήση της υπηρεσίας θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα ή ότι τα ελαττώματα στην υπηρεσία θα είναι διορθώθηκε.
 7. Περιορισμός της ευθύνης: Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η www.elysiansuites.com και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή θυγατρικές της δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, επακόλουθες ή παραδειγματικές ζημίες. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε ζημίες για απώλεια κερδών, διακοπή λειτουργίας, φήμη ή υπεράλαση, απώλεια προγραμμάτων ή πληροφοριών ή άλλες άυλες απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας ή των πληροφοριών ή οποιαδήποτε μόνιμη ή προσωρινή διακοπή μιας τέτοιας υπηρεσίας ή πρόσβαση σε πληροφορίες ή τη διαγραφή ή καταστροφή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφοριών ή την αποτυχία αποθήκευσης οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφοριών. Ο παραπάνω περιορισμός ισχύει αν το www.elysiansuites.com έχει ενημερωθεί ή θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών. Σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της ευθύνης για παρεπόμενες ή παρεπόμενες ζημιές, η ευθύνη του www.elysiansuites.com περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
 8. Εξωτερικό Περιεχόμενο: Το www.elysiansuites.com μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσεις με περιεχόμενο τρίτου μέρους, διαφήμιση ή ιστότοπους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η www.elysiansuites.com δεν ευθύνεται και δεν υποστηρίζει διαφημίσεις, προϊόντα ή πόρους που διατίθενται από τέτοιους πόρους ή ιστότοπους.
 9. Δικαιοδοσία: Κατανοείτε ρητά και συμφωνείτε να υποβάλετε στην προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας, του κράτους, της επαρχίας ή του εδάφους που καθορίζονται αποκλειστικά από το www.elysiansuites.com για την επίλυση οποιουδήποτε νομικού ζητήματος που προκύπτει από αυτή τη συμφωνία ή σχετίζεται με τη χρήση του www. elysiansuites.com. Εάν το αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι οποιαδήποτε διάταξη της συμφωνίας είναι άκυρη, τότε η διάταξη αυτή θα αφαιρεθεί από τους Όρους και οι υπόλοιποι Όροι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.
 10. Πλήρης Συμφωνία: Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι παραπάνω Όροι αποτελούν ολόκληρη τη γενική συμφωνία μεταξύ εσάς και του www.elysiansuites.com. Μπορεί να υπόκεισθε σε πρόσθετους Όρους και Προϋποθέσεις όταν χρησιμοποιείτε, αγοράζετε ή έχετε πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες, συνεργαζόμενες υπηρεσίες ή σε περιεχόμενο ή υλικό τρίτων.
 11. Αλλαγές στους Όρους: Το www.elysiansuites.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους από καιρό σε καιρό κατά την κρίση μας και χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι αλλαγές στους Όρους μας αρχίζουν να ισχύουν την ημερομηνία δημοσίευσής τους και τη συνεχιζόμενη χρήση του www.elysiansuites.com μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους θα σημαίνει ότι συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτά.
Login Form
Register Form